نویسنده = ���������������� ������ �������� ��������