نویسنده = طاها عشایری
تعداد مقالات: 1
1. نظریه گذار تمدنی به مثابه راهبردی برای تحقق تمدن نوین اسلامی با تاکید بر بیداری اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-151

هادی عبدالملکی؛ قدیر نظامی پور؛ طاها عشایری