نویسنده = زهرا پورشعبانیان
تعداد مقالات: 1
1. آینده پژوهی وقف های جدید در تمدن نوین اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 69-96

10.22070/nic.2021.13991.1076

زهرا پورشعبانیان